Kwaliteitsregister POH-GGZ
Registratie zorgt voor een belangrijke waarborg van de kwaliteit van het werk van de POH-GGZ.
Het laat tegenover patiënten en werkgevers zien dat de geregistreerde POH-GGZ zijn kennis en kunde up to date houdt en bouwt aan een digitaal portfolio.  Het kwaliteitsregister is een instrument om aan te tonen dat de POH-GGZ als professional aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.

College van deskundigen
Het ANPG faciliteert het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ en wordt inhoudelijk bijgestuurd door een College van Deskundigen. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid van het register getoetst en geborgd.

Het College van Deskundigen is samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen vanuit het Landelijk Overleg POH-GGZ, die rechtstreeks betrokken zijn bij de invulling van de functie of in de toekomst het beroep POH-GGZ.
De leden van het college zijn afkomstig uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) , NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), BPSW (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) , ZN (Zorgverzekeraars Nederland), MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid) en de LV POH-GGZ.

Voor meer informatie over het Kwaliteitsregister, kunt u de definitieve notitie over de inhoudelijke eisen raadplegen op onze website.

Voor registratie in het Kwaliteitsregister dient aan de volgende toelatingseisen te worden voldaan:

 1. Vooropleiding.
Bestaande opleidingen.

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (SPV)
 • Bachelor Verpleegkunde (HBO-V)
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ)
 • Master Psychologie
 • Bachelor Toegepaste Psychologie (HBO)
Oude Opleidingen.

 • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening(SPH)
 • Opleiding tot GGZ -agoog
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
2. Diploma POH-GGZ
3. Arbeidscontract van minimaal 8 uur per week
4. jaar relevante GGZ ervaring
Voldoet u aan alle bovenstaande punten 1 t/m 4 dan wordt u toegelaten tot het Kwaliteitsregister.


Op dit moment is het kwaliteitsregister nog work in progress en is de streefdatum van verplichting uitgesteld. Wanneer er meer duidelijkheid hierover is, zal een ieder worden geïnformeerd. 

Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe er om zal worden gegaan met bepaalde uitzonderingssituaties. Hiervoor zal een toetsingscommissie in het leven worden geroepen en advies op maat worden gegeven.

Accreditatiepunten

Per registratieperiode van 5 jaar behaalt de geregistreerde minimaal 150 punten (circa 30 per jaar), onder te verdelen in:
Categorie A: 75 uur (circa 15 per jaar) door geaccrediteerde nascholing (formele scholing);
Categorie B: 50 uur (circa 10 per jaar) door beroepsgebonden activiteiten (informele scholing).

Bij beroepsgebonden activiteiten denken we aan deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Geaccrediteerde nascholingen van andere, gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.

Pas vanaf het moment dat uw aanmelding is goedgekeurd gaan kunnen accreditatiepunten worden behaald.

Zowel voor intervisie, supervisie als voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kan een formulier of ander document, dat nodig is voor toekenning van de accreditatiepunten, in het Kwaliteitsregister door de ingeschreven POH-GGZ zelf worden geüpload:

Voor meer informatie over accreditatiepunten en de deskundigheidsbevordering, zie artikel 4.2 van de definitieve notitie over de inhoudelijke eisen.

Inschrijven
Registratie als POH-GGZ in het Kwaliteitsregister van het ANPG wil zeggen dat een POH-GGZ voldoet aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister POH-GGZ (zie ook definitieve notitie over de inhoudelijke eisen) en daarbij op een gedegen wijze, volgens omschreven criteria, zijn/haar deskundigheid bijhoudt en bevordert door o.a. geaccrediteerde nascholing, intervisie of beroepsgebonden activiteiten.

Opname in het Kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Daarna kan een POH-GGZ zich opnieuw laten registreren voor 5 jaar.

Het register is openbaar. Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen hierin alleen maar nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister. Externe partijen zien niet welke aantekening u heeft gekregen, mocht bijvoorbeeld de opleiding nog onvoldoende gebleken zijn bij inschrijving:

Het ANPG draagt zorg voor de privacy van de ingeschreven POH’s-GGZ.